Actualités

Décret 99/2021/ND-CP stipulant la gestion, le paiement et le règlement des projets utilisant des capitaux d'investissement publics

Le Premier Ministre promulgue le Décret 99/2021/ND-CP stipulant la gestion, le paiement et le règlement des projets utilisant des capitaux d'investissement publics.

- Ce décret détaille la gestion, le paiement et le règlement des capitaux d'investissement publics pour les projets, les travaux, les tâches de planification et les tâches de préparation des investissements conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement public. (Article premier) ;
- Le présent décret s'applique aux organismes, organismes et personnes physiques participant ou liés à la gestion, au paiement et au règlement de projets utilisant des capitaux publics d'investissement dans le cadre précisé à l'article 1er du présent décret. (article 2);


Les principaux contenus :
- Règlement sur la gestion et le paiement des capitaux d'investissement publics du budget de l'Etat (Section 1, Chapitre II) ;
- Règlements sur la gestion et le paiement du capital pour des projets d'investissement public spécifiques utilisant le capital du budget de l'État (Section 2, Chapitre II) ;
- Règlement sur la gestion et le paiement du capital des projets d'investissement public outre-mer financés par le budget de l'Etat (Section 3, Chapitre II) ;
- Règlement sur la gestion et le paiement des capitaux d'investissement publics dans les projets PPP (Section 4, Chapitre II) ;
- Réglementation sur la gestion et le paiement du capital provenant des revenus licites des organismes publics et des unités publiques non commerciales pour l'investissement dans des projets d'investissement public (Section 5, Chapitre II) ;
- Règlement sur le règlement du capital d'investissement public du budget de l'État selon l'année budgétaire (règlement annuel) (Section 1, Chapitre III);
- Règlement sur la finalisation du capital d'investissement public pour les projets achevés (Section 2, Chapitre III) ;

Le décret 99/2021/ND-CP du 11/11/2021 prend effet à compter du 01/01/2022.

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Partager:
Autres articles

Quốc hội thông qua nghị quyết Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, với 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Kinh doanh dưới hình thức DN mà không đăng ký bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2022, hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.

Mức phạt với vi phạm về công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định mức phạt hành chính đối với vi phạm về công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân

Từ 01/01/2022, khai khống vốn điều lệ bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hành vi kê khai khống vốn điều lệ có thể bị phạt đến 100 triệu đồng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).