News

Nghị định 49/2022/NĐ-CP - Giá đất được trừ để tính thuế GTGT

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, trong đó, điều chỉnh về giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

Chính phủ quy định, giá tính thuế giá trị gia tăng được tính theo giá chuyển nhượng bất động sản trừ đi giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng, đối với các hoạt động theo hình thức chuyển nhượng bất động sản.

Trong đó, có 06 trường hợp cụ thể mà giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng theo quy định của Chính phủ như sau:

1) “Được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp NSNN và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).”

2) “Đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá.”

3) “Thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp NSNN và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).”

4) “Cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng.”

5) “Cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá ghi trong hợp đồng góp vốn.”

6) “Cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá tại thời điểm ký hợp đồng BT.”

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp xây dựng như kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê thì giá tính thuế giá trị gia tăng được tính bằng số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ đi giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ phần trăm số tiền thu được trên tổng giá trị hợp đồng.

Nghị định 49/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.

 

vietaustralia
Viet Australia Auditing
ベトナムオーストラリア監査は、ベトナムおよび海外で監査サービス、税務サービス、ビジネスコンサルティングサービスを提供する専門部門です。ベトナムオーストラリア監査は、ベトナムの公認会計士、オーストラリアの公認会計士、およびPwC、デロイトなどのBig4の上級職員を含む、財務および監査の分野で長年の経験を持つ専門家を集めています...
Share: