News

Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CPquy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công cho dự án, công trình, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.(Điều 1);
- Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công trong phạm vi quy định tại Điều 1 Nghị định này. (Điều 2);

Những nội dung chính:
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước(Mục 1,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công đặc thù sử dụng vốn ngân sách nhà nước(Mục 2,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước(Mục 3,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trong dự án PPP(Mục 4,Chương II);
- Quy định về Quản lý, thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư cho dự án đầu tư công(Mục 5,Chương II);
- Quy định về Quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ)(Mục 1,Chương III);
- Quy định về Quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành(Mục 2,Chương III);

Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Share:
Other News

Decree 49/2022/ND-CP-Land price allowance for VAT calculation

The Government formally issued Decree 49/2022/ND-CP amending Decree 209/2013/ND-CP,

which details and guides the implementation of a number of articles of the Law on Value-Added

Tax, including adjustments to land price allowance for value-added tax calculation.

Nghị định 49/2022/NĐ-CP - Giá đất được trừ để tính thuế GTGT

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định  209/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, trong đó, điều chỉnh về giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Ngày 15/7/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. 

Nghị định 41/2022/NĐ-CP – Sửa quy định về chính sách giảm thuế GTGT xuống 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT (giá trị gia tăng) từ 10% xuống 8%.