Новости

Có bắt buộc điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư khi cơ cấu chi phí Tổng dự toán vượt cơ cấu Tổng mức đầu tư?

Vấn đề này Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Việc xác định, thẩm định dự toán xây dựng công trình làm cơ sở phê duyệt phải đảm bảo sự phù hợp của dự toán xây dựng công trình với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; sự phù hợp của nội dung dự toán xây dựng công trình với các nội dung và yêu cầu của dự án.

2. Trường hợp dự toán của một số hạng mục trong dự toán xây dựng công trình được phê duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hạng mục tương ứng trong tổng mức đầu tư xây dựng nhưng tổng dự toán không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng không quy định chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh hoặc trình người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư.
Chi tiết tại công văn số 2806/BXD-KTXD do Bộ xây dựng ban hành ngày 20/7/2021.
 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Поделиться:
Другие статьи

FIVE REASONS WHY STUDENTS SHOULD NOT MISS OUT ON THE INTERNSHIP PROGRAM IN VIET AUSTRALIA AUDITING

FIVE REASONS WHY STUDENTS SHOULD NOT MISS OUT ON THE INTERNSHIP PROGRAM IN VIET AUSTRALIA AUDITING

 • Students are confused about where to practise?
 • Can I take part in the audit?
 • Have I been trained and equipped with skills to do the job?
 • Can I handle the pressure of the internship?
 • Does the company have any incentives for me?

The Viet Australia Auditing recruitment program for intern-assistant auditors in 2022 will warmly welcome you and provide you with a wide range of expertise in audit.

When you intern in Viet Australia Auditing, you will get:

A methodical training process:

 • With the most updated professional information available, experienced auditors and specialists will directly instruct in-depth internal training courses on the knowledge, practice skills, and thinking of an auditor.

Practical work experience:

 • Having direct client interactions and working in a range of different businesses.
 • Working as a real Assistant Auditor, which helped you get a lot of real-world experience..

Working environment:

 • Professional setting, amiable, knowledgeable coworkers, and constant assistance for interns during their internship in Viet Australia Audit.

Company’s activities:

 • Have the chance to take part in thrilling company-wide events on special occasions and holidays...
 • The company hosts “Connecting Students Events” following each internship season, an occasion to connect and cherish the best memories of the interns.

Appealing benefits:

 • Earn the intern allowances in accordance with the company's rules.
 • Enjoy the working regimes as a formal employee,
 • Opportunity to apply to join Viet Australia Auditing as a staff member.

Resolution 24/2022/UBTVQH15 on continuing to pay support to employees under Resolution 03/2021/UBTVQH15

Accordingly, the surplus of VND 1,155 billion from the Unemployment Insurance Fund as of the end of 2021 will be used to continue paying support to employees