Новости

Nghị Định 38/2022/NĐ-CP – Tăng lương tối thiểu 6% đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 12/06/2022 Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 và được ban hành để thay thế cho Nghị định 90/2019/NĐ-CP trước đó.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/07/2022, quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

 • Vùng I:    Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) là 4.680.000 VNĐ. Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) là 22.500 VNĐ
 • Vùng II:   Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) là 4.160.000 VNĐ. Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) là 20.000 VNĐ        
 • Vùng III:  Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) là 3.640.000 VNĐ. Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) là 17.500 VNĐ         
 • Vùng IV:  Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) là 3.250.000 VNĐ. Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) là 15.600 VNĐ        

Lưu ý rằng Nghị định 38/2022/NĐ-CP vẫn duy trì các quy định hiện hành về việc áp dụng mức lương tối thiểu từ mức độ trước đó, chẳng hạn như:

- Trong trường hợp một doanh nghiệp đứng giữa các khu vực lân cận với mức lương tối thiểu khác nhau, mức lương tối thiểu cao nhất phải được trả.

- Doanh nghiệp bị cấm bãi bỏ hoặc cắt giảm thời gian làm thêm, ca đêm, khó khăn và lương / phụ cấp độc hại, v.v… được cung cấp cho nhân viên khi áp dụng mức lương tối thiểu mới theo nghị định mới.
 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Поделиться:
Другие статьи

FIVE REASONS WHY STUDENTS SHOULD NOT MISS OUT ON THE INTERNSHIP PROGRAM IN VIET AUSTRALIA AUDITING

FIVE REASONS WHY STUDENTS SHOULD NOT MISS OUT ON THE INTERNSHIP PROGRAM IN VIET AUSTRALIA AUDITING

 • Students are confused about where to practise?
 • Can I take part in the audit?
 • Have I been trained and equipped with skills to do the job?
 • Can I handle the pressure of the internship?
 • Does the company have any incentives for me?

The Viet Australia Auditing recruitment program for intern-assistant auditors in 2022 will warmly welcome you and provide you with a wide range of expertise in audit.

When you intern in Viet Australia Auditing, you will get:

A methodical training process:

 • With the most updated professional information available, experienced auditors and specialists will directly instruct in-depth internal training courses on the knowledge, practice skills, and thinking of an auditor.

Practical work experience:

 • Having direct client interactions and working in a range of different businesses.
 • Working as a real Assistant Auditor, which helped you get a lot of real-world experience..

Working environment:

 • Professional setting, amiable, knowledgeable coworkers, and constant assistance for interns during their internship in Viet Australia Audit.

Company’s activities:

 • Have the chance to take part in thrilling company-wide events on special occasions and holidays...
 • The company hosts “Connecting Students Events” following each internship season, an occasion to connect and cherish the best memories of the interns.

Appealing benefits:

 • Earn the intern allowances in accordance with the company's rules.
 • Enjoy the working regimes as a formal employee,
 • Opportunity to apply to join Viet Australia Auditing as a staff member.

Resolution 24/2022/UBTVQH15 on continuing to pay support to employees under Resolution 03/2021/UBTVQH15

Accordingly, the surplus of VND 1,155 billion from the Unemployment Insurance Fund as of the end of 2021 will be used to continue paying support to employees