Новости

Nghị định 49/2022/NĐ-CP - Giá đất được trừ để tính thuế GTGT

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, trong đó, điều chỉnh về giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

Chính phủ quy định, giá tính thuế giá trị gia tăng được tính theo giá chuyển nhượng bất động sản trừ đi giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng, đối với các hoạt động theo hình thức chuyển nhượng bất động sản.

Trong đó, có 06 trường hợp cụ thể mà giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng theo quy định của Chính phủ như sau:

1) “Được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp NSNN và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).”

2) “Đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất trúng đấu giá.”

3) “Thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp NSNN và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).”

4) “Cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng.”

5) “Cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá ghi trong hợp đồng góp vốn.”

6) “Cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá tại thời điểm ký hợp đồng BT.”

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp xây dựng như kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê thì giá tính thuế giá trị gia tăng được tính bằng số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ đi giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ phần trăm số tiền thu được trên tổng giá trị hợp đồng.

Nghị định 49/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.

 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Поделиться:
Другие статьи

FIVE REASONS WHY STUDENTS SHOULD NOT MISS OUT ON THE INTERNSHIP PROGRAM IN VIET AUSTRALIA AUDITING

FIVE REASONS WHY STUDENTS SHOULD NOT MISS OUT ON THE INTERNSHIP PROGRAM IN VIET AUSTRALIA AUDITING

 • Students are confused about where to practise?
 • Can I take part in the audit?
 • Have I been trained and equipped with skills to do the job?
 • Can I handle the pressure of the internship?
 • Does the company have any incentives for me?

The Viet Australia Auditing recruitment program for intern-assistant auditors in 2022 will warmly welcome you and provide you with a wide range of expertise in audit.

When you intern in Viet Australia Auditing, you will get:

A methodical training process:

 • With the most updated professional information available, experienced auditors and specialists will directly instruct in-depth internal training courses on the knowledge, practice skills, and thinking of an auditor.

Practical work experience:

 • Having direct client interactions and working in a range of different businesses.
 • Working as a real Assistant Auditor, which helped you get a lot of real-world experience..

Working environment:

 • Professional setting, amiable, knowledgeable coworkers, and constant assistance for interns during their internship in Viet Australia Audit.

Company’s activities:

 • Have the chance to take part in thrilling company-wide events on special occasions and holidays...
 • The company hosts “Connecting Students Events” following each internship season, an occasion to connect and cherish the best memories of the interns.

Appealing benefits:

 • Earn the intern allowances in accordance with the company's rules.
 • Enjoy the working regimes as a formal employee,
 • Opportunity to apply to join Viet Australia Auditing as a staff member.

Resolution 24/2022/UBTVQH15 on continuing to pay support to employees under Resolution 03/2021/UBTVQH15

Accordingly, the surplus of VND 1,155 billion from the Unemployment Insurance Fund as of the end of 2021 will be used to continue paying support to employees