.通讯

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Ngày 15/7/2022 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. 


1) Báo cáo định kỳ mới ban hành:
- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai điện tử).

2) Báo cáo định kỳ thay thế:
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy
- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí thay báo cáo đối với biên lai giấy
- Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước thay thế bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế
- Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử thay thế bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

3) Báo cáo định kỳ bãi bỏ:
+ Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn
+ Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử
+ Bảng kê thanh toán biên lai


Quyết định 1421/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.
 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Share: