.通讯

Nghị Định 38/2022/NĐ-CP – Tăng lương tối thiểu 6% đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 12/06/2022 Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 và được ban hành để thay thế cho Nghị định 90/2019/NĐ-CP trước đó.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/07/2022, quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

  • Vùng I:    Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) là 4.680.000 VNĐ. Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) là 22.500 VNĐ
  • Vùng II:   Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) là 4.160.000 VNĐ. Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) là 20.000 VNĐ        
  • Vùng III:  Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) là 3.640.000 VNĐ. Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) là 17.500 VNĐ         
  • Vùng IV:  Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) là 3.250.000 VNĐ. Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) là 15.600 VNĐ        

Lưu ý rằng Nghị định 38/2022/NĐ-CP vẫn duy trì các quy định hiện hành về việc áp dụng mức lương tối thiểu từ mức độ trước đó, chẳng hạn như:

- Trong trường hợp một doanh nghiệp đứng giữa các khu vực lân cận với mức lương tối thiểu khác nhau, mức lương tối thiểu cao nhất phải được trả.

- Doanh nghiệp bị cấm bãi bỏ hoặc cắt giảm thời gian làm thêm, ca đêm, khó khăn và lương / phụ cấp độc hại, v.v… được cung cấp cho nhân viên khi áp dụng mức lương tối thiểu mới theo nghị định mới.
 

vietaustralia
Viet Australia
Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức Kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập năm 2007 tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Share: