Dịch vụ

Tư vấn và giải pháp doanh nghiệp
  • Chuẩn đoán, đánh giá hệ thống và quy trình, năng lực kiểm soát nội bộ  nhằm đánh giá có hệ thống về sự hữu hiệu, tính hiệu quả, và tính tuân thủ của các hoạt động.
  • Xem xét và đánh giá cơ cấu tổ chức tài chính, các quy trình/ chính sách tài chính. Đánh giá năng lực quản trị tài chính.
  • Đưa ra những kiến nghị để cải tiến cho doanh nghiệp, bao gồm tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, xác định và thực hiện các cải tiến tiết kiệm chi phí.

Loại hình dịch vụ này đòi hỏi người thực hiện phải dày dặn kinh nghiệm và Kiểm toán Việt Úc có các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm do đã từng cung cấp dịch vụ này. 

Chia sẻ: