Dịch vụ

Tư vấn thuế

Có thể nói rằng mọi quyết định kinh doanh đều có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp của doanh nghiệp. Tuy nhiên thuế lại là một trong những vấn để phức tạp và rủi ro nhất cho tất cả doanh nghiệp.

Chúng tôi có các chuyên gia về thuế, đã và đang là quản lý cấp cao của các Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với quy mô hàng ngàn công nhân viên, có trên 20 năm kinh nghiệm về thuế, kế toán. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức và các cá nhân thực hiện việc khai/ nộp thuế, duy trì tính tuân thủ các chính sách thuế và họach định khai/ nộp thuế một cách có hiệu quả nhất, kiểm soát và phòng ngừa các rủi ro về thuế. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tính và lập tờ khai thuế theo định kỳ hoặc theo từng lần phát sinh, soát xét tờ khai quyết toán thuế trước khi nộp Cơ quan Thuế.
  • Tư vấn Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN,TNDN.
  • Tư vấn Lập hồ sơ hoàn thuế và giải trình hồ sơ.
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin ưu đãi thuế cho doanh nghiệp.
  • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan thuế.
  • Tư vấn về ảnh hưởng chi phí thuế trong việc xử lý kế toán.
  • Tư vấn những điểm thuận lợi/ bất lợi, rủi ro về thuế liên quan đến từng quyết định kinh doanh của Doanh Nghiệp.
  • Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp lập Báo cáo chuyển giá.
  • Cập nhật các chính sách Thuế mới và các chính sách khác liên quan đến Thuế.
  • Các dịch vụ tư vấn khác liên quan đến các luật chi phối hoạt động của doanh nghiệp.
Chia sẻ: