Tin tức

Công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

Căn cứ theo Điều 1, Quyết định 1676/QĐ-BTC được ban hành ngày 01/09/2021, Bộ tài chính phê duyệt 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1 nêu tại các phụ lục kèm theo bao gồm:

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 "Trình bày báo cáo tài chính" tại Phụ lục số 01;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" tại Phụ lục số 02;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 "Hàng tồn kho" tại Phụ lục số 03;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 "Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị" tại Phụ lục số 04;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 "Tài sản vô hình" tại Phụ lục số 05.

(Xem chi tiết nội dung 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định 1676)

Công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

 

Các giai đoạn công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam?

Theo Quyết định 1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019, từ năm 2019 đến năm 2024, Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam để đảm bảo ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo từng giai đoạn.

- Giai đoạn 1 (2019):

Xây dựng và ban hành Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Thời gian thực hiện: Đến trước tháng 9/2019

Thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập chuẩn mực kế toán công Việt Nam. Thời gian thực hiện: Đến trước tháng 12/2019

- Giai đoạn 2 (2020-2024): Nghiên cứu, xây dựng, ban hành và công bố các chuẩn mực kế toán công Việt Nam theo lộ trình sau:

Đợt 1: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020

Đợt 2: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021

Đợt 3: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022

Đợt 4: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023

Các đợt còn lại: Thời gian thực hiện từ tháng 01/2024

Sau khi ban hành được 21 chuẩn mực (4 đợt), Bộ Tài chính sẽ tổng kết, đánh giá và lựa chọn các chuẩn mực còn lại trong các giai đoạn tiếp theo phù hợp với cơ chế, chính sách trong khu vực công được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, phù hợp với với các nguyên tắc của chuẩn mực. Trường hợp cơ chế tài chính, ngân sách không điều chỉnh phù hợp, cần xác định rõ các nội dung không áp dụng theo chuẩn mực kế toán công quốc tế. Trong các đợt còn lại sẽ ban hành các chuẩn mực có những khác biệt lớn, cần được nghiên cứu để áp dụng khi có đủ điều kiện để giải quyết sự khác biệt phù hợp với kinh tế Việt Nam.


 Quyết định 1676/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Chia sẻ:
Các Tin Tức khác

Thông tư 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ.

Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong đó, có quy định ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Bổ sung 07 mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch

Ngày 30/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1921/QĐ-BTC bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020.

Có bắt buộc điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư khi cơ cấu chi phí Tổng dự toán vượt cơ cấu Tổng mức đầu tư?

Có bắt buộc điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư khi cơ cấu chi phí Tổng dự toán vượt cơ cấu Tổng mức đầu tư?