Tin tức

Hạch toán chi phí phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid 19

Căn cứ Công văn 10385/BTC-QLKT ngày 10/9/2021 của Bộ Tài Chính về việc hạch toán chi phí phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid 19

1- Cho mục đích lập Báo cáo tài chính:

- Chỉ hạch toán vào tài khoản 621 những chi phí nguyên vật liệu, phụ liệu được sử dụng trực tiếp để sản xuất sản phẩm, dịch vụ trong kỳ sản xuất kinh doanh,tính theo giá thực tế khi xuất sử dụng.

- Hạch toán vào tài khoản 811 các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất trong thời gian ngưng hoạt động do Covid19 và phải thuyết minh trên BCTC

2- Các nghĩa vụ thuế về 811 các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất trong thời gian ngưng hoạt động do Covid19 thực hiện theo pháp luật thuế.

 

 

 

Chia sẻ:
Các Tin Tức khác

Thông tư 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ.

Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với dự án đầu tư đặc biệt

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong đó, có quy định ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Bổ sung 07 mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch

Ngày 30/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1921/QĐ-BTC bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020.

Có bắt buộc điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư khi cơ cấu chi phí Tổng dự toán vượt cơ cấu Tổng mức đầu tư?

Có bắt buộc điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư khi cơ cấu chi phí Tổng dự toán vượt cơ cấu Tổng mức đầu tư?