Tin tức

Thông Tư 02/2023/TT-BXD Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Về Hợp Đồng Xây Dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng, mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng, mẫu hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là EPC). (Điều 1);

- Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án với các nhà thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. (Khoản 1, Điều 2);

Những Nội Dung Chính: 

- Hướng dẫn Thanh toán, tạm thanh toán và hồ sơ tạm thanh toán hợp đồng xây dựng (Điều 3).

Tóm tắt: 

+ Thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

+ Trường hợp sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, vật liệu xây dựng phải dự trữ theo mùa được tạm ứng để thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, hồ sơ tạm ứng phải liệt kê danh mục, đơn giá và tổng giá trị từng loại vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm. Khi thanh toán phải giảm trừ giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu tương ứng với phần giá trị đã được tạm ứng theo nội dung hợp đồng.

+ Việc tạm thanh toán theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng lần tạm thanh toán để quyết định giá trị tạm thanh toán và biện pháp bảo đảm đối với các khoản tạm thanh toán, đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát vốn.

+ Đối với những sản phẩm, công việc, công tác chưa được hoàn thành do các nguyên nhân, trong đó bao gồm hợp đồng bị chấm dứt hoặc một trong các bên tham gia hợp đồng không nghiệm thu sản phẩm, phải xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể có liên quan trước khi thực hiện thanh toán.

+ Hồ sơ tạm thanh toán bao gồm: Biên bản nghiệm thu khối lượng hoặc Biên bản xác nhận khối lượng (nếu chưa đủ điều kiện để nghiệm thu), Bảng tính giá trị thanh toán phát sinh (tăng hoặc giảm); Bảng tính giá trị tạm thanh toán và Đề nghị tạm thanh toán.

- Hướng dẫn Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng (Điều 4). Cụ thể:

+ Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

+ Việc điều chỉnh khối lượng công việc giữa các thành viên trong liên danh nhà thầu không làm thay đổi giá hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư quyết định trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của các thành viên liên danh và năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiến độ của hợp đồng.

- Hướng dẫn Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng (Điều 5).

- Hướng dẫn Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng (Điều 6). Cụ thể:

+ Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

+ Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

+ Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023.

- Hướng dẫn sử dụng, vận dụng mẫu hợp đồng xây dựng (Điều 7). Mẫu hợp đồng kèm theo thông tư này gồm:

+ Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng (Phụ lục II);

+ Mẫu hợp đồng thi công xây dựng (Phụ lục III);

+ Mẫu hợp đồng EPC (Phụ lục IV);

+ Đối với hợp đồng đơn giản quy mô nhỏ, các loại hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng và hợp đồng hỗn hợp khác, các bên tham khảo, vận dụng các mẫu hợp đồng xây dựng ban hành kèm theo thông tư này.

- Hiệu lực thi hành: Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/04/2023. Thay thế các Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016; Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016.

- Các phụ lục đính kèm Thông tư 02/2023/TT-BXD:

+ Phụ lục I: Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng;

+ Phụ lục II: Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng;

+ Phụ lục III: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng;

+ Phụ lục IV: Mẫu hợp đồng EPC.

vietaustralia
Công Ty Kiểm Toán Việt Úc
Kiểm toán Việt Úc là đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Kiểm toán Việt Úc hội tụ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán bao gồm các CPA Việt Nam, CPA Úc, và các nhân sự cấp cao từ Big4 như PwC, Deloitte...
Chia sẻ: